Home  |  Contact  |  Sitemap  |  中文  |  CAS
About Us  │  Scientists  │  News  │  Join Us  │  Resources  │  Papers  │  Research
  Education & Training
  A Brief Introduction
  Discipline and Tutor
  News & Events
  Contact Us
  Location: Home > Education & Training > Discipline and Tutor
TEXT SIZE: A A A

 

Speciality code, speciality and research orientation

Tutor

070501, Physical Geography

 

01, Hydrology and Water Resources

Zhao Chengyi

Li Lanhai

Zhang Jiebin

Luo Yi

Yang Tao

02, Environmental Evolution

Mu Guijin

Wei Wenshou

Ji Lili

Yu Ruide

03, Resources Utilization and Ecological Security

Chen Yaning

Yang Jing

Li Xingong

04, Desert Environment

 

Lei Jiaqiang

Feng Guanglong

070502, Human Geography

 

01, Urban Geography

Zhang Xiaolei

02, Tourism Geography

Yang Zhaoping

03, Regional Development

Yang Degang

Mao Hanying

Jin Nuo

Li Shoushan

070503, Cartology and Geographical Information System

 

01, Quantitative Remote Sensing and Data Extraction

Chen Xi

Zhou Chenghu

02, Land Change and Spatial Simulation

Luo Geping

Tian Hanqin

Zhang Chi

Li Longhui

03, Spatial Hydrology and Digital Drainage Basin

Zuo Qiting

04, Evaluation and prediction of quantitative resource

Xiao Wenjiao

Gao Cunhai

Cui Yao

071001, Botany

 

01, Botanical System and Geography

Yin Linke

Zhang Mingli

02, Plant Physioecology

Yao Yinan

03, Plant Diversity Conservation

Zhang Yuanming

Guan Kaiyun

Li Wenjun

071012, Ecology

 

01, Soil Ecology

Tian Changyan

Zhang Fusuo

Feng Gu

Liu Xuejun

Wang Xiujun

02, Plant Water Relations

Li Yan

03, Ecological Regeneration

Xu Xinwen

Zeng Fanjiang

04, Biological Repairing Technology

 

Pan Xiangliang

Li Duzhong

 

 
Copyright ©2009 xinjiang institute of ecology and geography chinese academy of sciences
Email: goff@ms.xjb.ac.cn  Tel:+86-991-7885307
Address:818 South Beijing Road, Urumqi, Xinjiang