Home >> Education >> Application for Admmission

Application for Admmission

XIEG is a PhD and MSc degree-granting institution by the approval of the Academic Degrees Committee of the State Council in 1983. XIEG has three first-level disciplines (Ecology, Geography, Geological Resources and Geological Engineering) and six second-level disciplines (Physical Geography, Human Geography, Cartography and Geographic Information Systems, Botany, Ecology and Geodetection and Information Technology) for doctoral degree granting respectively; ten first- and second-level disciplines (Physical Geography, Human Geography, Cartography and Geographic Information Systems, Botany, Ecology, Environmental Science, Geodetection and Information Technology, Resources and Environment, Biology and medicine, Soil Conservation and Desertification Control) for master degree granting, and three postdoctoral research stations (Geography, Biology and Ecology). XIEG has 474 master’s and Ph.D. students, include 59 international students. There are about 100 graduate and doctoral students and 29 post doctors per year.

 

Key Disciplines and PhD/MSc Supervisors of Xinjiang Institute of Ecology and Geography, CAS 

1. Physical Geography 

Focusing on the disciplines of hydrology, wind and sand geomorphology, soil geographyquaternary environmental science, and global climate changes in arid lands. Working on hydrology and water resources, utilization of resources and ecological security, dynamics of desert ecosystems, and engineering of blown sand and sand dunes, particularly on the hydrological process, soil process, aeolian sediment and blown sand process, and ecological process, exploring the mechanisms and interactions of the physical geographical elements in the arid environment, and revealing the relationships among the mountains, oases and desert ecosystems. 

PhD/MSc Supervisors 

ABDUWAILI Jilili  CHEN Yaning  LEI Jiaqiang  LI Lanhai  Sun Fubao  YU Ruide  SU Buda   HU Shunjun  JIANG Fengqing  ZHOU Hongfei  GUI Dongwei  SU Litan CHEN Yapeng       DUAN Weili  HAO Xingming  SHI Fengzhi  LI Xinhu  LI Zhi  MA Long  TAO Hui  ZHANG Zengxin

  

2. Human Geography 

Focusing on the disciplines of urban geography, rural geography, and tourism geography in arid lands. The human geography group mainly works on urban and regional development, rural and regional development, and tourism geography, particularly on urbanization and its spatial distribution, tourism resources development and protection, new rural construction, and coordinated development of urban and rural areas, revealing the coordination mechanism of the human-land relationship, the appropriate scale and the optimized spatial distribution of oases, and developing the theory and methodology system for the coordinated development of oasis regional system.  

PhD/MSc Supervisors 

YANG Zhaoping  Geoffery WALl  YANG Degang  ZHANG Xiaolei  LEI Jun  DU Hongru    HAN Fang

 

3. Cartography and Geographical Information System 

Focusing on the disciplines of quantitative remote sensing retrieval, virtual reality and visualization, regional ecological model and hydrological model in arid lands. It mainly works on the quantitative remote sensing and data mining, land use/cover change (LUCC), ecological simulation, spatial hydrology and digital watershed, with special focus on multi-source remote sensing data fusion and information extraction, ecological effects of LUCC, hydrological simulation in areas with limited data or without appropriate information, revealing the spatial and temporal variations of arid ecosystems, and developing the massive data sharing platform of resources and environment. 

PhD/MSc Supervisors 

CHEN Xi  BAO Anming  LUO Geping  LIU Tie  ZHENG Hongwei  Guli?Jiapaer  WU Shixin  Ailixier?Kuerban  YANG Liao  LI Junli  HUANG Yue  YI Qiuxiang  Alimu?Saimaiti         XU Wenqiang 

4. Botany 

Focusing on the disciplines of systematic botany, resource botany, xerophyte ecophysiology, and conservation botany in arid lands. The Botany group works on investigating the responses and molecular mechanism of the dominant plant groups against drought stress, and the sustainable development and utilization of plant resources, particularly on the impacts of arid environment on plant photosynthetic physiology and water physiology, revealing the molecular mechanism of desert plants adapting to drought, salt and alkali stresses. 

PhD/MSc Supervisors 

ZHANG Yuanming  ZHANG Daoyuan  ZENG Fanjiang  FENG Ying  YAN Cheng  SHAO Hua   LI Xiaoshuang  LIU Huiliang  WEN Zhibin  SU Zhihao

       

5. Ecology 

Focusing on the disciplines of plant ecology, animal ecology, and microbial ecology in arid lands. The research directions of the Ecology group include oasis ecology and agricultural resources management, vegetation restoration in desert/oasis ecosystems with focus on oasis ecological process and its driving forces, and ecological security and its mechanism under climate changes and human activities, revealing the degradation process and recovery mechanism of arid ecosystems, and exploring the agricultural technologies and management modes with high efficiency of resource and high ecological values. 

PhD/MSc Supervisors 

TIAN Changyan  XU Xinwen  LI Yan  YANG Weikang  HAN Peng  HAN Wenxuan  LI Xiangyi  TANG Lisong  ZHOU Zhibin  LI Yaoming  Li Wenjun   LI Jun  LI Kaihui  XU Guiqing       XU Feng  YANG Yuhai  LING Hongbo  LI Lei  RONG Xiaoying  ZHOU Honghua

   

6. Environmental Sciences 

Focusing on the disciplines of soil environment and ecology, pollution control and restoration, and environmental assessment in arid lands. The group of Environmental Sciences works on ecological restoration, environmental pollution monitoring and risk assessment, particularly on the pollution formation mechanism of environmental media including atmosphere, water body, mining area, soil and plants, etc. at basin or regional scales, revealing the mechanism of environmental pollution control and remediation. 

PhD/MSc Supervisors 

XU Xinwen  MA Jian  ZHOU Xiaobing  SONG Wenjuan  ZHAO Zhenyong  FAN Jinglong    FU Aihong  WANG Lei

   

7. Soil and Water Conservation and Desertification Combating 

Focusing on the disciplines of desertification control and desert environment in arid lands. It works on the processes of desert environment and natural geography, desert environmental disasters and disaster reduction technologies, particularly on the sandstorm hazard formation process of major engineering projects and the application theories and technologies in desertification control in desert areas, providing theoretical basis and technical support for economic development and ecological construction in arid lands. 

PhD/MSc Supervisors 

LEI Jiaqiang  LI Shengyu  GAO Xin  LI Bingwen  WANG Yugang  WANG Yongdong        JIN Zhengzhong

 

8. Geodetection and Information Technology 

Focusing on the disciplines of tectonics and mineralogy, digital geology and metallogenic prediction, and geochemistry in arid lands. The Geodetection and Information Technology group works on the geological evolution processes, metallogenic regularities, metallogenic prediction methods and mathematical modeling in the geotectonic environment, particularly on the storage and application of geological and mineral data, and digital metallogenic prediction in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China as well as Central Asia, establishing metallogenic prediction models suitable for this area based on the principles of mathematical geology. 

PhD/MSc Supervisors 

XIAO Wenjiao  ZHOU Kefa  CHEN Yanjing  CAI Keda  QIN Kezhang  LI Nuo  ZHANG Nannan  WANG Jinlin QIAO Qingqing