Home  |  Contact  |  Sitemap  |  中文  |  CAS
About Us  │  Scientists  │  News  │  Join Us  │  Resources  │  Papers  │  Research
  Societies
  Xinjiang Geography Society
  Xinjiang Soil and Fertilizer Association
  Botanic Society of Xinjiang Uygur Autonomous Region
  Brief Introduction of Xinjiang Natural Resources Association
  Brief Introduction of Xinjiang Association for Scientific Expedition
  Location: Home > Societies > Xinjiang Geography Society
  Xinjiang Geography Society

 Xinjiang Geography Society is the academic organization of the scientific worker of Xinjiang geography and is a part of Science and Technology Association of Xinjiang Uygur Autonomous Regions. It is affiliated to: Xinjiang Institute of Ecology and Geography of CAS.

 The operating tenet of Xinjiang Geography Society is to: carry out academic activities, activate the academic ideas and flourish and develop China’s ecological and scientific career, promote the geography science and technology and education, produce results and cultivate talents, serve for development of the national economy and shoulder the responsibility of development and prosperity of economic construction and continual development and service of Xinjiang. 

 The main tasks are to: develop internal and external academic exchange, compile and publish ecological science and technology and science popularization books and periodicals, carry out the sci-tech consultation concerning the important decisions on sci-tech development strategies, policies and economic construction of Xinjiang and be entrusted to implement the project demonstration and appraisal of scientific and technological achievements; and to provide technical consultation and service, popularize scientific and technical knowledge and spread advanced technologies. 

 Xinjiang Geography Society was founded in 1965 and is composed of 720 members at present, including 580 members with the intermediate professional title and 4 member units, 28 standing directors and 53 councilmen.

 The seventh Council of Xinjiang Geography Society2006.12.30—2010.12.30 

 Council chairman: Zhang Xiaolei

 Deputy council chairman: Chen Xi, Wei Wenshou, Jin Hailong, Li Zhizhong, Taxipulati.Teyibai, Liu Zhihui, Lu Jiming and Gao Zhigang.

 Secretary general: Yang Degang

 Deputy secretary general: Wang Cunniu (standing) and Jiao Li

 Standing council (28 people)

 Zhang Xiaolei, Chen Xi, Wei Wenshou, Jin Hailong, Li Zhizhong, Taxipulati.Teyibai, Liu Zhihui, Lu Jiming and Gao Zhigang, Yang Degang, Wang Cuniu, Tian Changyan, Yang Zhaoping, Chen Yaning, Mu Guijin, Yan Shun, Zhang Yuanming, Wang Ranghui, Lei Jiaqiang, Li Yan, Jiao Li, Hai Ying, Haimiti.Yimiti, Luo Wu, Wu Wei, Tang Shuhong, He Qing and Zhang Jianghui.

 Council (53 people)

 Zhang Xiaolei, Chen Xi, Wei Wenshou, Jin Hailong, Li Zhizhong, Taxipulati.Teyibai, Liu Zhihui, Lu Jiming and Gao Zhigang, Yang Degang, Wang Cuniu, Tian Changyan, Yang Zhaoping, Chen Yaning, Mu Guijin, Yan Shun, Zhang Yuanming, Wang Ranghui, Lei Jiaqiang, Li Yan, Jiao Li, Hai Ying, Haimiti.Yimiti, Luo Wu, Wu Wei, Tang Shuhong, He Qing and Zhang Jianghui, Xu Junrong, Zhou Hongfei, Zhou Zhengyi, Yang Weikang, Ji Lili, Wang Zhe, Lv Guanghui, Nu Erbai, He Bingyu, Wa Hapu, Li Xiaodong, Zhao Guiqing, Wang Pingan, Ding Yuhua, Shen Guomin, Li Yanfei, You Yanan, Deng Mingjiang, Wang Gang, Zhang Junming, Li Yuhui, Ma Shengxi, Wu Chunyuan, Li Jing and Dilixiati.

 Contact address: No. 818, Beijing Road (South), Urumchi Municipality, Xinjiang Institute of Ecology and Geography of CAS

 Contact person: Wang Chunniu Telephone: 0991-7885487, 7885316

 E-mail:xuehui@ms.xjb.ac.cn

Xinjiang Geography Society
 
Copyright ©2009 xinjiang institute of ecology and geography chinese academy of sciences
Email: goff@ms.xjb.ac.cn  Tel:+86-991-7885307
Address:818 South Beijing Road, Urumqi, Xinjiang